Amateurkunstenorganisaties

Thema
Aanbod en verenigingen

Eenheid
Absolute aantallen.
Aantal per tienduizend inwoners.

Definitie 
Dit dashboard toont welke van de negen amateurkunstenorganisaties in de gemeente aanwezig zijn. Het gaat dan om bepaalde amateurkunstendisciplines of -federaties met lokale verenigingen. Een amateurkunst is een kunstvorm in een sociaal-cultureel kader: iedere burger krijgt de kans om zich via kunstbeoefening en -beleving te ontplooien of om zijn of haar potentiële creatieve capaciteiten te ontwikkelen. De amateurkunsten werken op vrijwillige basis en hebben geen beroepsmatige doeleinden.

Heel wat mensen zijn in hun vrije tijd creatief bezig. Ze spelen in een toneelgezelschap, schilderen, fotograferen, schrijven of zingen in een koor. Deze kunstenaars en gezelschappen kunnen voor ondersteuning terecht bij verscheidene amateurkunstenorganisaties. 

De Vlaamse overheid subsidieert negen erkende amateurkunstenorganisaties: één organisatie per discipline:

 • Breedbeeld
  Deze organisatie ondersteunt, informeert, inspireert en verbindt iedereen in Vlaanderen die in zijn vrije tijd met fotografie, film of mediakunst bezig is. Breedbeeld biedt alle beeldmakers inspiratie, informatie, feedback, een community en een podium om hen te helpen groeien in bijvoorbeeld fotografie, kortfilms, polaroid-beelden; bij het ontwerpen van virtual reality werelden, of bij het scoren van Instagram hits.
 • Creatief Schrijven 
  Dit is een open huis voor iedereen die schrijft of wil schrijven. Creatief Schrijven maximaliseert kansen voor beginnende en semiprofessionele schrijvers in alle genres door schrijfliefhebbers te ontwikkelen, te inspireren en te ondersteunen. Dat kan aan de hand van schrijfcursussen, wedstrijden, of andere projecten in samenwerking met uitgevers, literaire organisaties, bibliotheken of cultuurcentra.
 • Danspunt
  Dit is het Vlaams steunpunt voor amateurdans. Voorbij alle stijlen ondersteunt zij met podia, vorming en advies aanstormend talent en al wie verder gebeten is door dans: dansfans, makers en docenten in scholen en gezelschappen.

 • Koor&Stem
  Dit is de landelijke organisatie voor vocale muziek in Vlaanderen. Koor&Stem ondersteunt koren en zangers, brengt zingende mensen samen en promoot het koorleven in Vlaanderen. Aan de hand van uiteenlopende projecten appelleert de organisatie aan de impact van het samen zingen in alle geledingen van de maatschappij. Voor koren is zij het aanspreekpunt voor artistieke en praktische uitdagingen en ook voor dirigenten heeft zij een aanbod. Teven is Koor&Stem met tal van initiatieven in de lagere school aanwezig om zangers beter te doen zingen en om dat met nog meer plezier te doen.

 • Kunstwerkt
  Dit is de creatieve bondgenoot van iedereen die beeldende kunst beoefent. Met toonkansen en experimenten moedigt Kunstwerkt beeldende kunstbeoefenaars aan en daagt hen uit om te proeven en zich te verdiepen. Informatie, workshops, expomaterialen, uitleenkoffers of atelierbezoeken zijn maar enkele van de zaken die Kunstwerkt daarvoor ter beschikking stelt.

 • Muziekmozaïek
  Dit is het impulscentrum voor folk- en jazzmuziek. Het inspireert muzikanten, organisatoren en liefhebbers van folk en jazz door middel van diverse informatiekanalen, door het aanbieden van stages, en het door het organiseren van speelkansen op diverse evenementen.

 • Opendoek
  Dit is een platform om amateurtheater te promoten en om zowel artistieke als organisatorische ondersteuning te kunnen bieden aan individuele kunstenaars en theatergroepen. Opendoek zoekt naar nieuwe ontwikkelingen in de podiumkunst en verlegt daarbij grenzen over alle personen, theaterstijlen, en disciplines heen. Dat doet zij bijvoorbeeld door middel van ontmoetingsdagen waarbij liefhebbers en professionelen ervaring met elkaar kunnen delen. 

 • Poppunt
  Dit is het aanspreekpunt voor beginnende en semiprofessionele muzikanten, dj's en producenten uit pop, rock, dance en aanverwante muziekgenres. Poppunt ontwikkelt, stimuleert en ondersteunt initiatieven die de kansen versterken van muzikanten voor wie het plezier het voornaamste is, of van muzikanten met grote ambities. Het gaat in de eerste plaats om het creëren van een plek waar de muzikant met al zijn vragen terecht kan, maar het gaat evenzeer om het werken aan speelkansen, en het ondersteunen en begeleiden van alle aspecten van muziekmaken.

 • Vlamo
  Dit is een Vlaamse amateurmuziekorganisatie die praktische en artistieke ondersteuning en speelkansen biedt voor het leren, inoefenen en opvoeren van instrumentale amateurmuziek. Vlamo organiseert wedstrijden, zorgt voor les en begeleiding en staat in voor de verzekeringen van educatief materiaal.


De kaart biedt een overzicht van amateurkunstenverenigingen die gekend zijn op Vlaams niveau, aangevuld met amateurkunstenverenigingen die niet gekend zijn op Vlaams niveau: 

Gekend op Vlaams niveau
Gegevens over amateurkunstenverenigingen afkomstig uit een register van leden die zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse koepelfederatie, zoals in SISCA ingegeven. De lokale vrijetijdsmonitor ontsluit hieruit gegevens in geaggregeerde vorm. 

Niet gekend op Vlaams niveau
Gegevens over amateurkunstenverenigingen die niet zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse koepelfederatie, maar die wel door een lokaal bestuur worden erkend. Een vereniging wordt door de gemeente erkend op basis van een erkenningsprocedure.

De cijfertabel maakt een opdeling tussen enerzijds het aantal amateurkunstenorganisaties erkend op Vlaams niveau, met daarnaast het aantal lokale afdelingen van deze organisaties, en anderzijds amateurkunstenverenigingen erkend op gemeentelijk niveau.
Een organisatie heeft betrekking op een van de bovenvermelde disciplines. Een vereniging wijst op de lokale afdeling van deze organisatie. 

Bron
Sector Informatie Sociaal-Cultureel volwassenenwerk en Amateurkunsten (SISCA)
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed (faro)
registratietool lokale vrijetijdsmonitor 
definities Forum voor Amateurkunsten

Opmerkingen 
SISCA is het gegevensregistratiesysteem dat het Departement CJM ontwikkelde in samenwerking met De Federatie, het steunpunt sociaal-cultureel volwassenwerk (socius), en het Forum voor Amateurkunsten. Vanaf 2016 geven de cultuurorganisaties in SISCA gegevens per werksoort in: over hun werking, zoals het aantal afdelingen, vrijwilligers en vormingsuren, opvallende campagnes en projecten; over hun personeel en over hun financiën.

In SISCA wordt een onderscheid gemaakt tussen amateurkunstenorganisaties met leden op individueel niveau, op groepsniveau en op niveau van de verenigingen. 

Gegevens afkomstig uit de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor zijn voor 75 procent van de gemeenten beschikbaar. Download hier een volledige lijst van gemeenten met een goede deelname, een onvolledige deelname, en van gemeenten die niet hebben deelgenomen. Deze groepen zijn onderverdeeld per werkblad. 

Amateurkunstverenigingen zijn niet altijd eenvoudig op gemeentelijk niveau te interpreteren. Wanneer u met de muis over de kaart hovert, ziet u in het pop-upvenster van de gemeente of het gaat om een gemeente zonder lokaal ingegeven amateurkunstverenigingen of om gemeenten waarover geen gegevens ter beschikking zijn. Gemeenten waarover we geen gegevens hebben, worden in de cijfertabel aangeduid met '-'. 

Slechts twee van de negen door Vlaanderen erkende amateurkunstenorganisaties voerden voor zover zij dat konden gegevens in over hun lokale afdelingen.

Leveringsdatum
december 2018 over het werkjaar 2017

Contactpersoon
Lara Grieten, vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be
Aaron Brusseel, sisca@vlaanderen.be


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers