Nieuwe bevragingsronde voor lokale besturen

De eerste bevragingsronde voor lokale besturen vond plaats in 2018. Deze ging over gegevens van het werkjaar 2017. De lokale vrijetijdsmonitor plant een tweede bevragingsronde in 2022 over het werkjaar 2021. En een derde bevragingsronde is voorzien in 2024 over het werkjaar 2023.

Het coronavirus heeft ook op de vrijetijdssectoren een ingrijpende impact. Hoewel een tweede bevragingsronde voorzien was voor 2021 over het werkjaar 2020, is besloten om de nieuwe bevraging uit te stellen tot het jaar 2022. Deze zal gaan over de gegevens van het werkjaar 2021, want ook voor het lokale vrijetijdsgebeuren is 2020 niet bepaald een representatief jaar. De cijfers over dat werkjaar zouden hierdoor te vertekend zijn om er een historische reeks mee te kunnen uitbouwen.

Het team van de lokale vrijetijdsmonitor grijpt dit uitstel aan om de (digitale) toepassingsmogelijkheden van de monitor te optimaliseren. Zo kan de gebruikerservaring worden verbeterd.

Icon
Wat wordt verbeterd?
  • Om het gebruik van de cijfers te verduidelijken zullen de definities van de vragenset drastisch onder de loep genomen worden. De vragenlijst wordt lichtelijk herzien om zoveel mogelijk interpretatiegeschillen weg te werken. Toch blijft de huidige set maximaal behouden om de historische reeksen te kunnen waarborgen.
     
  • Er komt een update van de metadatafiches waarop de relevantie van de verschillende indicatoren zal worden aangegeven. Die relevantie wordt geflankeerd door een diepgravend onderzoek. Op die manier tracht het team van de lokale vrijetijdsmonitor de cijfers in 2022 niet alleen meer te verduidelijken, er zal ook worden nagegaan hoe deze cijfers precies van betekenis kunnen zijn voor een medewerker van een gemeente- of stadsbestuur, of voor diens schepen.

    Het onderzoek naar de relevantie en evaluatie van de indicatoren van de lokale vrijetijdsmonitor rondde af in juni 2021. U leest meer over het onderzoek en de resultaten daarvan via onderstaande link.
Icon
Volgende bevraging in 2022

In 2022 vindt u op deze pagina de toegang tot de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Met deze toepassing vragen we alle steden en gemeenten in Vlaanderen om al hun gegevens over deze negen vrijetijdsthema's in te vullen.

Het projectteam van de lokale vrijetijdsmonitor werkt in het komende jaar de huidige vragenset dus beter uit voor een hogere relevantie van de indicatoren en voor meer duidelijkheid van de definities. Bekijk deze pagina als u wilt weten hoe de bevraging in 2018 was opgesteld. 

Icon
Waarom vragen wij de gemeenten om deel te nemen?

De Vlaamse steden en gemeenten zijn zelf de meest aangewezen bron om het lokale vrijetijdsgebeuren in kaart te brengen. De lokale vrijetijdsmonitor roept dan ook ieder gemeentebestuur op om deel te nemen aan de driejaarlijkse bevraging van lokale vrijetijdscoördinatoren. Met de lokale vrijetijdsmonitor zijn namelijk alle cultuur,- jeugd-, sport- en vrijetijdsambtenaren, maar ook hun schepenen, in staat om hun vrijetijdsbeleid te analyseren. Dat gebeurt op basis van cijfers over drie periodieke werkjaren binnen eenzelfde legislatuur. Zo werkt de monitor gaandeweg aan een historische reeks over het lokale vrijetijdslandschap met zo min mogelijk planlast voor de gemeenten.

Met het bevragen van lokale vrijetijdsambtenaren komt de lokale vrijetijdsmonitor tot gegevens die het elders niet kan vinden. Toch worden heel wat gegevens opgevraagd bij diverse bronnen die al met bestaande platformen of bevragingen vrijetijdsgegevens sprokkelen. Door (1) het bevragen van ambtenaren met de registratietool, en door (2) het opvragen van data bij authentieke bronnen, zorgt de lokale vrijetijdsmonitor voor een zo volledig mogelijk overzicht van vrije tijd in de Vlaamse steden en gemeenten. Negen thema's zorgen er bovendien voor dat dit overzicht helder blijft: aanbod, participatie, tewerkstelling, samenwerkingsverbanden, vrijwilligers, tevredenheid, financiën, inspraakvormen en infrastructuur.

Een overzicht van gegevens over deze thema's kan gemeentebesturen helpen bij het voeren van een datagedreven beleid over cultuur, jeugd en sport. Zo kan de lokale vrijetijdsmonitor de gemeentelijke vrijetijdsdiensten ondersteunen bij bijvoorbeeld de opmaak van hun meerjarenplan, bij de omgevingsanalyse en bij ad hoc onderzoek. De lokale mandatarissen kunnen zich benchmarken met interessante vergelijkingsgroepen zoals een specifieke gemeente of een cluster van buurgemeenten, streekgebonden gemeenten en gemeenten uit de Belfius-cluster dat een representatieve groepering maakt van gemeenten met een gelijkaardig inwonerstal of met een gelijkaardige economische of financiële rijkdom.