Tewerkstelling in de gemeente

Thema
Tewerkstelling

Eenheid
Aantal VTE per tienduizend inwoners.
Aantal personen per tienduizend inwoners.

Definitie
De lokale besturen leveren met de jaarlijkse bevraging van GSD-V zelf tewerkstellingsgegevens aan over personeelsleden van o.a. de diensten cultuur; erfgoed; jeugd; sport; en vrije tijd die behoren tot de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinicale en Plaatselijke overheden (RSZPPO). Daarvoor geven ze het aantal voltijdse equivalenten (VTE) op. Aangezien steeds meer personeelsleden deeltijds werken, rekent men hun aantal om in deze VTE. Stel dat een dienst drie voltijdse en twee halftijdse werknemers bevat; alsook een werknemer die 165 dagen per jaar werkt: drie voltijdse personeelsleden zijn drie VTE; twee halftijdse maken samen één VTE; en 1 x 165 dagen zijn 0,75 VTE. Het totaal komt dan op 4,75 VTE voor zes personeelsleden of arbeidsplaatsen. Een decimaal getal geeft een deeltijds werkritme weer.

Deze VTE-gegevens zijn ontsloten met betrekking tot gemeentelijke diensten die in de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) geclusterd zijn. Met deze akkoorden leggen werkgevers- en werknemersorganisaties samen met de Vlaamse overheid afspraken vast om de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de sectoren te verbeteren, en om het management van de organisaties te ondersteunen. Zo kunnen de werkgevers voldoende gekwalificeerd personeel aantrekken, wat een basisvoorwaarde is voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Diensten die voor de beleidsvelden cultuur; erfgoed; jeugd; sport; of vrije tijd onder VIA vallen, zijn: de bibliotheek; cultureelerfgoedwerking; cultuurdienst; cultuurinfrastructuur; jeugd; musea; sportdienst; of vrijetijdsdienst. Zij worden als subcategoriëen in de grafiek en tabel opgenomen.

 • Bibliotheken
  Dit bevat VTE op de loonlijst van de gemeente, die werken in de plaatselijke bibliotheek.
 • Erfgoedwerking
  Dit bevat VTE op de loonlijst van de gemeente, die werken op vlak van cultureel erfgoed, met uitzondering van musea. Dit zijn die diensten cultureelerfgoedcel, de erfgoedbibliotheek en het erfgoeddepot. 
 • Cultuurdienst
  Dit bevat VTE op de loonlijst van de gemeente, die werken voor het lokale bestuur dienst cultuur.
 • Cultuurinfrastructuur
  Dit bevat VTE op de loonlijst van de gemeente, die werken in een cultuur- of gemeenschapscentrum of in andere infrastructuur die voor culturele activiteiten gebruikt wordt, met uitzondering van musea en bibliotheken.
 • Jeugddienst
  Dit bevat VTE op de loonlijst van de gemeente, die werken voor het lokale bestuur dienst jeugd of voor de gemeentelijke buitendiensten binnen jeugdwerk.
 • Musea
  Dit bevat VTE op de loonlijst van de gemeente, die werken in musea die door de gemeente beheerd worden.
 • Sportdienst
  Dit bevat VTE op de loonlijst van de gemeente, die werken voor het lokale bestuur dienst sport of in de sportinfrastructuur van de gemeente, bijvoorbeeld in het zwembad, de sport- of atletiekhal. 
 • Vrijetijdsdienst
  Dit bevat VTE op de loonlijst van de gemeente, die werken voor het lokale bestuur dienst vrije tijd of die niet onder bovenstaande begrippen kunnen worden gecategoriseerd.

Het statuut van personen die in deze diensten werken, zijn contractueel of statutair. Er wordt geen onderscheid gemaakt in de functie die deze personen innemen. 

Verder staat ook genoteerd of de werkgever een forfaitaire vermindering van RSZ-bijdragen geeft voor elke werknemer die in loop van een trimester minstens halftijds tewerkgesteld is. Dit wordt de sociale Maribel genoemd. Het doel van de sociale Maribel sluit aan bij het principe van VIA: de bevordering van de tewerkstelling door creatie van bijkomende arbeidsplaatsen, dan voornamelijk in de non-profitsector. Deze maatregel komt daardoor preciezer tegemoet aan de noden van de vrijetijdssectoren.

Dit dashboard toont verder een grafiek met het aantal personen die tijdelijk voor het gemeentebestuur in de jeugdsector werken. U ziet de verschillende statuten van tijdelijke tewerkstellingen voor een bepaalde taak die vanuit de gemeente lopen.

Soorten statuten:

 • Monitorenstatuut
  Tewerkgestelden met een monitorenstatuut zijn occassioneel sociaal-cultureel werkers van alle leeftijden die tijdelijk 
  buiten de gewone werk- of schooluren of buiten de schoolvakanties worden ingezet voor een organisatie die speelpleinen en sport- of vakantiekampen inricht. Concreet kan het gaan om animatoren, leiders of monitoren op speelpleinen, of begeleiders van vakantiekampen. Tewerkgestelden met een monitorenstatuut kunnen ook uitsluitend op de dag van een sportmanifestatie worden ingezet, alsook bij socioculturele vorming of sportinitiaties die door erkende organisaties worden georganiseerd. In de regel gaat het om een tewerkstelling van maximaal 25 dagen, inclusief halve arbeidsdagen.
  Tewerkgestelden met een monitorenstatuut doorlopen geen proeftijd, maar werken wel aan dezelfde loonsvoorwaarden als werknemers onder dezelfde VIA-categorie, behalve dat personen met een monitorenstatuut geen recht hebben op gewaarborgd loon bij ziekte; of RSZ-bijdrage vereisen.
 • Studentencontract
  Tewerkgestelden met een studentencontract zijn minstens vijftien jaar oud en ingeschreven in een onderwijsinstelling. Zij kunnen voor alle functies en activiteiten tijdelijk worden ingezet. In de regel gaat het om een tewerkstelling van maximaal 475 effectief gepresteerde uren. Tewerkgestelden met een studentencontract doorlopen een automatische proeftijd van drie dagen en werken
   aan dezelfde loonsvoorwaarden als werknemers onder dezelfde VIA-categorie, behalve dat zowel werknemer als werkgever een solidariteitsbijdrage leveren in de plaats van een RSZ-bijdrage. 
 • Vrijwilligersstatuut
  Tewerkgestelden met een vrijwilligersstatuut voeren uit vrije wil 
  activiteiten uit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht door een organisatie die geen winst nastreeft. De vrijwilliger werkt niet met een arbeidsovereenkomst of een dienstencontract en heeft geen statutaire aanstelling. Soms voorziet de vereniging wel een kleine onkostenvergoeding of forfaitaire vrijwilligersvergoeding. Vrijwilligers in het kader van inspraak worden niet meegerekend.
 • Tijdelijk contract
  Tewerkgestelden met een tijdelijk contract of interimcontract werken aan dezelfde loonsvoorwaarden 
  als werknemers onder dezelfde VIA-categorie, behalve dat zij slechts voor bepaalde duur worden ingezet. Begin- en einddatum zijn dus essentiële elemen­ten van het contract. Tewerkgestelden met een tijdelijk contract zijn bijvoorbeeld personen die tijdelijk voor project­werk worden aangeworven. Hun contract loopt automatisch af, zonder opzegmoda­liteiten.
  Tijdelijke contracten worden ook gesloten bij uitzendarbeid. Dat is doorgaans de tijdelijke vervanging van een vaste werknemer, om tegemoet te komen aan buitengewone ver­meerdering van het werk, voor de uitvoering van uitzonderlijk werk of voor bepaalde artistieke prestaties. Vervangingsovereenkomsten tellen ook mee.

De jeugdsector definieert volgende taken:

 • Buitenschoolse opvang
  Dit gaat om formele opvang voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, op schoolvrije schooldagen of tijdens een of meer vakantieperiodes. Daarnaast kunnen ze ook verruimde opvang aanbieden: middag- en namiddagopvang, voor 7 uur, na 18 uur, tijdens het weekend, occasioneel of dringend, opvang van zieke kinderen thuis en inclusieve opvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
 • Jeugdprojecten
  Jeugdprojecten zijn tijdelijke, periodieke initiatieven, bijvoorbeeld voor een bepaalde terugkerende periode in het jaar of uitsluitend voor de zomermaanden. Deze projecten hebben niet-commerciële doeleinden: doelen die de algemene, integrale ontwikkeling van kinderen en jongeren bevorderen. Verder richten jeugdprojecten zich tot kinderen en jongeren en vinden ze plaats in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en op vrijwillige basis. Er zijn verschillende soorten jeugdprojecten: bijvoorbeeld de Buitenspeeldag; de Dag of Week van de jeugd; de Dag van de jeugdbeweging; het Kinderfestival; Lokale Helden; de Roefeldag; Speelstraat; Week van de Amateurkunsten; of andere jeugdprojecten. Definities van deze projecten leest u op deze pagina.
 • Speelpleinwerking
  Dit gaat om structurele subsidies, al dan niet met een subsidiereglement of convenant, die de gemeente specifiek aan een plaatselijke speelpleinwerking geeft. Sommige gemeenten bieden daarbij ook financiële ondersteuning voor de animatorenwerking; of stellen vervoersmiddelen ter beschikking voor de verplaatsing van materiaal en leden.
  Tijdens de schoolvakanties organiseert speelpleinwerking speelactiviteiten op een vaste plek. Gemeenten kunnen de organisatie van speelpleinwerking telkens op een andere manier invullen. Toch zorgen vijf kenmerken ervoor dat een organisatie de term speelpleinwerking aangemeten krijgt. Ga voor meer verduidelijking hierover naar de metagegevens over speelpleinwerking.
 • Vakantiewerking
  Vakantiewerking is een verzamelbegrip voor gemeentelijke activiteiten in de schoolvakanties, en gaat dus breder dan speelpleinwerking. Toch is het net zo divers. Het hoofddoel van vakantiewerking is dat kinderen zich op georganiseerde vakantiemomenten kunnen amuseren in kader van jeugdwerk, niet in het kader van kinderopvang. De begeleiding of animatoren zijn over het algemeen jonge vrijwilligers of jobstudenten. Zij organiseren en begeleiden amusante (sport-)activiteiten, creatieve workshops, spelletjes en uitstappen. Hiertoe behoren ook de vaak thematische vakantiekampen met overnachting op een leuke locatie.
 • Andere werking
  Dit gaat om werkingen die niet bij bovenstaande aansluiting kunnen vinden, bijvoorbeeld werkingen specifiek voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren die ook de niet-georganiseerde jeugd op de jeugdbewegingskar willen hijsen door middel van groepsgerichte vrijetijdsinvulling te bieden. De doelgroep van WMKJ’s kenmerkt zich voornamelijk door factoren als armoede, lage scholing of het behoren tot een etnisch-culturele minderheid. WMKJ’s bereiken vaak kinderen en jongeren die eerder de weg naar het jeugdwerk niet vonden.

  Verder zijn er nog kleuterwerkingen die binnen het jeugdwerk of de vrije tijd tot het vakantieaanbod kunnen behoren van bijvoorbeeld speelpleinwerkingen of kinderateliers. Deze werkingen bieden een vrijetijdsaanbod voor kinderen vanaf drie jaar. Ze bieden de kleuters een kans om zich te kunnen ontplooien in een omgeving die enerzijds structuur en afgrenzing biedt en anderzijds stimuleert tot interactie.

Deze taken worden georganiseerd op basis van niet-commerciële doeleinden: doelen die de algemene, integrale ontwikkeling van kinderen en jongeren bevorderen, onder educatieve begeleiding en op vrijwillige basis.

Bron
registratietool lokale vrijetijdsmonitor
Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V)

Opmerkingen 
GSD-V levert dankzij de Déclaration multifonctionelle of multifunctionele aangifte (DmfA) cijfers aan over het aantal unieke personen dat in 2017 in de gemeentelijke vrijetijdsdiensten werkt. GSD-V vraagt aan iedere werkgever bij RSZ ingeschreven om de loon- en arbeidstijdsgegevens van zijn werknemers via de DmfA in te dienen. Deze gegevens kunnen momenteel enkel over lokale besturen ontsloten worden, niet voor autonoom gemeentebedrijven (AGB). Gemeenten waar cijfers voor ontbreken, leverden GSD-V geen gegevens aan. Deze worden aangeduid met '-'. Indien er voor een bepaalde dienst geen personeelsleden te vermelden zijn, werd dit met '0' aangegeven. 

Bepaalde personeelsleden kunnen op verschillende diensten werken, bijvoorbeeld combinatie-ambtenaren of logistiek personeel. Voor deze personen werd het VTE-cijfer zo goed mogelijk over de respectieve diensten opgesplitst. 

Gegevens afkomstig uit de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor zijn voor 75 procent van de gemeenten beschikbaar. Download hier een volledige lijst van gemeenten met een goede deelname, een onvolledige deelname, en van gemeenten die niet hebben deelgenomen. Deze groepen zijn onderverdeeld per werkblad. 

Leveringsdatum
juli 2018 over het werkjaar 2017 voor gegevens uit de registratietool lokale vrijetijdsmonitor
mei 2019 over het werkjaar 2017 voor gegevens van GDS-V

Contactpersoon
Lara Grieten, vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be


Brontabel 
Download de gegevenstabel.

link naar bron tabel afbeelding senioren


Open data
Bekijk de publieke gegevens.

link naar open data


Rapporteringsplatform
Ga zelf met de cijfers aan de slag. 

link naar de cijfers