Vaak gestelde vragen

 

 

Wat is de lokale vrijetijdsmonitor?
De lokale vrijetijdsmonitor verzamelt tal van gegevens over vrijetijdsaanbod en -participatie binnen de Vlaamse gemeenten en het vrijetijdsbeleid van deze gemeenten. Met de lokale vrijetijdsmonitor kunt u uit één verzameling met tal van informatiebronnen snel en eenvoudig tot analyses komen die voor uw gemeente waardevol zouden kunnen zijn en die een beeld geven van het lokale vrijetijdsbeleid in Vlaanderen. 

Terug naar boven

 

Waarom de lokale vrijetijdsmonitor?
De doelstelling van de lokale vrijetijdsmonitor is het correct en zoveel mogelijk in beeld brengen van het vrijetijdsaanbod en de -participatie in heel Vlaanderen. Hiervoor deed de monitor beroep op tal van externe bronnen die reeds gegevens over het vrijetijdsgebeuren verzamelden. Zo stroomden heel wat cijfers uit bestaande Vlaamse of federale registratiesystemen door naar de vrijetijdsmonitor. Data uit andere beleidsdomeinen zoals onderwijs of binnenlands bestuur vulden de vrijetijdsgegevens verder aan. Gegevens die niet in bestaande systemen worden verzameld werden via een nieuwe tool opgevraagd. Voor die nieuwe bevraging werd gerekend op de vrijwillige inzet van de lokale besturen. 75% van alle gemeenten heeft gegevens in dit nieuwe instrument geregistreerd. De vrijetijdsmonitor biedt daardoor een uniek totaaloverzicht van de vrijetijdsbeleving van de Vlaming op lokaal niveau. Van de gemeenten, die voor deze eerste bevraging niet overtuigd konden worden, hebben al enkele aangegeven om aan de volgende registratie in 2021 deel te zullen nemen. Dit toont dat er belangstelling en ook nood is aan een overzichtelijk repertorium van Vlaamse vrijetijdsinformatie op lokaal niveau. 

 

 

Hoe werkt de lokale vrijetijdsmonitor?
Gemeenten konden van maart tot en met juli 2018 via de registratietool gegevens delen met betrekking tot hun werking op vlak van cultuur, jeugd, en sport. Nadien bundelt het projectteam deze gegevens samen met gegevens uit andere interessante bronnen tot een hapklaar overzicht waaruit u vanaf 15 januari 2019 informatie kunt putten. 

 

Terug naar boven

 

Wie deelt gegevens?
Iedere gemeente in Vlaanderen kon haar vrijetijdsgegevens tot en met juli 2018 vrijwillig invoeren in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor die het Departement Cultuur, Jeugd en Media hiervoor ontwikkelde. Daarnaast worden ook gegevens uit reeds bestaande bronnen ontsloten. Een overzicht van welke bronnen dit precies zijn, vindt u op onze webpagina extra bronnen

Let op: om als jeugd-, cultuur-, en/of sportfunctionaris voor uw gemeente gegevens in te kunnen voeren, dient u van uw lokale beheerder in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid toegangs- en gebruiksrechten te verkrijgen. U heeft hiervoor een kaartlezer nodig, net als uw identiteitskaart met pincode. De lokale beheerder is vaak de IT-verantwoordelijke van uw gemeente of binnen AGB.

In het geval van technische problemen met het aanmelden van e-ID, kunt u terecht op het nummer 1700, voorheen bekend als de Vlaamse Infolijn.

Terug naar boven

 

Worden de Brusselse gemeenten in de lokale vrijetijdsmonitor opgenomen?
Het initiatief van de lokale vrijetijdsmonitor is er gekomen omwille van de niet geoormerkte decentralisatie van de Vlaamse middelen voor cultuur, sport en jeugd naar de lokale besturen via het gemeentefonds. Deze tool biedt de kans om op te volgen of de lokale besturen blijven investeren in cultuur, jeugd en sport en op welke wijze zij dat doen. Dit is interessant voor Vlaanderen. Ook voor gemeentebesturen is de vrijetijdsmonitor interessant voor benchmarking en voor het voeren van een lokaal beleid. 

Momenteel zijn de Brusselse middelen nog steeds geregeld via de sectorale Vlaamse decreten, bijvoorbeeld het decreet lokaal cultuurbeleid (op basis van beleidsprioriteiten, dus geoormerkt) en is monitoring (nog) niet aan de orde.

 

Terug naar boven

 

Waarover gaan de in te voeren gegevens?
Een overzicht van de inhoud van de lokale vrijetijdsmonitor is terug te vinden op de pagina Thema's. Tevens vindt u hier een toelichting van de vragen die in het kader van de lokale vrijetijdsmonitor aan lokale besturen werd gesteld. Een overzicht van gegevens die volledig zijn ontsloten, vindt u hier.

Alle cijfers hebben betrekking op het werkjaar 2017.  Fusiegemeenten zijn hierdoor nog niet onder hun nieuwe naam te raadplegen.

Terug naar boven

 

Wanneer worden de gegevens opgevraagd?
Om de vraaglast bij de gemeenten in te perken, wordt telkens om de drie jaar een bevraging uitgevoerd. Deze is telkens een momentopname van het jaar voordien. Zo screende de lokale vrijetijdsmonitor in 2018 het Vlaamse vrijetijdsgebeuren van 2017. In 2021 screenen we dan vrije tijd uit het jaar 2020. We kozen voor deze driejaarlijkse bevraging daar gemeenten om de zes jaar een legislatuurswissel doormaken. Bij deze wordt telkens aan het einde/begin en in het midden van de legislatuur een opname gemaakt om op lange termijn interessante evoluties in kaart te kunnen brengen.

 

Terug naar boven

 

Wanneer zijn de gegevens raadpleegbaar?
Op 15 januari 2019 werd het rapporteringsplatform van de lokale vrijetijdsmonitor gelanceerd. Dit is een project met nog een lange looptijd voor de boeg. De ontsluiting van de gegevens zal daardoor voortdurend verbeteren.

 

Terug naar boven

 

Ik vind slechts een deel van de gegevens over mijn gemeente terug?
De gegevens uit de registratietool zijn voor 75 procent van de gemeenten beschikbaar. Alleen van de deelnemende gemeenten stroomden gegevens door. Download hier de lijst van gemeenten die zich in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor registreerden. 

Terug naar boven

 

Hoe wordt duiding aan de cijfers gegeven?
De metadatafiches geven een precieze omschrijving. Per onderwerp wordt de oorspronkelijke bron vermeld, net als een extra toelichting van de gehanteerde methodologie. De cijfers moeten, omwille van een sector in beweging, regelmatig worden gereviseerd. Onzuiverheden die worden opgemerkt, worden op de website aangepast, en worden ook steeds nauwkeurig omschreven. 

Terug naar boven

 

Bevat de lokale vrijetijdsmonitor ook regio- of streekgegevens?
Soms is het interessant om in de vergelijking een bepaalde streek of regio op te nemen. Dit kunt u wanneer u Buurgemeenten als vergelijkingsgroep selecteert voor een specifieke gemeente uit die streek. Nemen we bijvoorbeeld Aalter, dan selecteren we deze en nemen we als vergelijkingsgroep de Buurgemeenten. Met deze groep worden alle aangrenzende gemeenten opgenomen. De grafische weergave kunt u bekijken als u bovenaan op de knop Lijst drukt.

Grafische voorstelling regio

Een tweede mogelijkheid is om vanop de pagina van een bepaalde zoekopdracht – bijvoorbeeld Aanbod en verenigingen; particulier jeugdaanbod, te navigeren Naar de cijfers. Ook in dit voorbeeld wordt Aalter met de Buurgemeenten vergeleken. Dit leidt naar de cijfertabellen waar u de gegevens van alle gemeenten kunt bekijken. Echter, onderaan links in het lint kunt u de door u gewenste gemeenten selecteren, waardoor de tabellen enkel de cijfers tonen van de gemeenten uit de vergelijkingsgroep. Op deze pagina met de tabellen kan je in hetzelfde selectieveld van de vergelijkingsgroep telkens ook een afzonderlijke gemeente selecteren. 

Grafische voorstelling regioGrafische voorstelling regio

Terug naar boven

 

Wat is de link met de gemeente- en stadsmonitor?
De gemeente- en de stadsmonitor zijn omgevingsscanners die een brede gemeentelijke profielschets vormen van elke gemeente en centrumstad in Vlaanderen. Deze monitoren bevatten meer dan 200 indicatoren, waaronder meer dan 80 survey-indicatoren, die afkomstig zijn uit een grootschalige bevraging bij een representatieve staal van de inwoners in elke Vlaamse gemeente of stad.

De lokale vrijetijdsmonitor zoomt dan eerder in op de domeinen cultuur, jeugd en sport, en deze doet dat meerbepaald op de thema’s aanbod & verenigingen, participatie, tewerkstelling, samenwerking, vrijwilligers, tevredenheid, financiële middelen en ondersteuning, inspraak en infrastructuur. Ongeveer de helft van de indicatoren komen uit een bevraging van gemeentebesturen, de andere helft zijn indicatoren die uit tal van bronnen binnen en buiten de Vlaamse overheid worden samengebracht, zoals bijvoorbeeld ook uit de gemeente- en de stadsmonitor.

Terug naar boven

 

Wat is de link met de jeugdmonitor?
De jeugdmonitor is een prefab bevraging die iedere Vlaamse gemeente en stad online kan afnemen bij groepen kinderen en jongeren, en dit vanaf het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar. Omdat zij niet expliciet worden bevraagd in de gemeente- en stadsmonitor, kan elke stad of gemeente die dat wil de jeugdmonitor gebruiken om de stem van jongeren kenbaar te maken. De vragen peilen naar de perceptie van kinderen en jongeren over hun buurt, hun stad of gemeente. Dit instrument is een product van het Agentschap Binnenlands Bestuur en het departement Cultuur, Jeugd en Media.

 

Terug naar boven

 

Wat is de Belfiuscluster?
Gemeenten kunnen zich op het rapporteringsplatform benchmarken met verschillende vergelijkingsgroepen. Eén van deze groepen is de Belfiuscluster. Op basis van een sociaaleconomische studie maakte Belfius (voorheen Dexia) een indeling van Vlaamse gemeenten in zestien clusters met min of meer gelijke kenmerken. U kunt deze indeling downloaden via de website van Statistiek Vlaanderen.

De Belfiuscluster heeft in zijn concentratie een vergelijking tussen centrumsteden opgenomen. Ook andere gemeenten kunnen handig van deze cluster gebruik maken, daar met verschillende vergelijkende factoren rekening werd gehouden. Bijgevolg kan een vergelijking met de Belfiuscluster op àlle Vlaamse gemeenten worden toegepast.

Terug naar boven

 

Hoe kunt u ons bereiken?
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media wil, samen met partners Sport Vlaanderen en VVSG, diens dienstverlening blijven optimaliseren. Daarom rekenen wij op uw feedback.

Deel uw bevindingen op Facebook en Twitter met de hashtag #lokalevrijetijdsmonitor.
U kunt uw opmerkingen ook naar naar ons toezenden. Hieronder leest u de contactgegevens.

Mail naar Lara Grieten,
Projectmedewerker van de lokale vrijetijdsmonitor

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Vlaamse overheid

T 02 553 68 28
vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be

Cookiesverklaring

Terug naar boven